کشکول

اطلاعات عمومی در تمام زمینه ها

علوم غریبه و حروف ابجد - حروف ابجد و طالع شخص - حروف ابجد و نام شخص

 

باید به عرض خوانندگان محترم برسانم که در علوم غریبه به چند طریق و روش قابل کشف و به نتیجه مطلوب خواهید رسید ، یکی از آن راه ها از طریق حروف ابجد به رسیدن مطالب علوم غریبه می باشد .
اسم حروف ابجد پسران پادشاهی به نام * بودند که نام پسران او به نام ابجد ، هوز ، حطی ، کلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظغ می باشند .

معانی کلمات حروف ابجد :

ابجد = بدان
هوز = دریاب
حطی = نیک فهم کن
کلمن=  نگهدار
سعفص = فرومگذار
قرشت = دانا باش
ثخذ = واقف باش
ضظغ = از پیش بدان

حروف ابجد به دو نوع صغیر و کبیر تقسیم بندی می شود .


می توان گفت تنها خود حروف ابجد خواص بسیاری دارند که در زیر به طور اختصار گفته شده است .

1.    هرگاه 28 حرف ابجد را در ورقه ای نوشته و بخوانید آنان را مسخر کنید ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان بدهید .

2.    هرگاه 28 حرف  را بر روی کاغذی نوشته و بر پشت آن کاغذ نام دشمن را نوشت و آن را به باد آویزان کنیم دشمن سرگردان می گردد .

3.    هرگاه 28 حرف را 28 مرتبه بر روی کاغذی بنویسید برای هلاکی دشمن و نام دشمن را بنویسید و آنها را در آتش بیاندازید دشمن هلاک می گردد و یا ار بلا صدمه می بیند

4.    هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و آن را در خاک دفن کنید به نیت آنکه غایب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

5.    هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و آن رآب کشیده و آب را به خورد مطلوب بدهد بیقرار می گردد .

6.    هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و آن را در سر نیزه کند در جنگ بر دشمن غالب می گردد .

7.    هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و آن را آب کشیده و به زنی که شیر می دهد بخوراند شیر او زیاد می گردد .

8.    هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و آن را بر گردن کودک یا طفل آویزان کند هرگز نترسد .

9.   هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و کسی طالب علم باشد کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی می گردد .

10.   هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و آن را بر درختی که ثمر نمی دهد ببندد ثمر او زیاد می گردد .

11.    هرگاه 28 حرف را بر روی کاغذی نوشته و در چاهی که آب ندارد انداخته آب آن چاه زیاد می گردد .


 *** توجه : برای نوشتن دعا یا طلسم  شرایطی وجود دارد که در صورت رعایت نکردن آن ممکن است خواص آن بلعکس عمل نماید و یا عواقب نامطلوب و یا حتی غیر قابل جبران به بار آورد

 

------------------------------

هر سال 12 ماه است و هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه یکی از این دوازده طالع می شود و آن طالع به نام :


1-    حمل   2- ثور    3- جوزا    4- سرطان    5- اسد    6- سنبله    7- میزان    8- عقرب    9- قوس    10- جدی    11- دلو    12- حوت   می باشد .


1-    حمل به معنی بره (Aries) و به شکل میش نر صاحب دو شاخ تخیل شده (  لقب حضرت مسیح ) ، ماه شمسی معادل آن فروردین و ماه های میلادی معادل آن Mar 21 ….. Apr 20  است .
2-    ثور به معنی گاو نر (Taurus) و به شکل گاو تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن اردیبهشت و ماه های میلادی معادل آن Apr 21 ….. May 20  است .
3-    جوزا به معنی گوسفند سیاه (Gemini) و به شکل دو کودک برهنه که پی یکدیگر درآمده اند تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن خرداد و ماه های میلادی معادل آن May 21 ….. Jun 21  است . (به آن توأمال نیز گویند)
4-    سرطان به معنی خرچنگ (Cancer)  و به شکل خرچنگ تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن تیر و ماه های میلادی معادل آن Jun 22 ….. Jul 22  است . 
5-    اسد به معنی شیر  (Leo)  و به شکل شیر نر تخیل شده و ماه شمسی معادل آن مرداد و ماه های میلادی معادل آن Jul 23 ….. Aug 23  است .
 
6-    سنبله به معنی خوشه گندم  (Virgo) و به شکل دختری که خوشه گندم به دست گرفته تخیل شده و ماه شمسی معادل آن شهریور و ماه های میلادی معادل آن Aug 24…..Sep 22  است . 
7-    میزان به معنی ترازو  (Libra)  و به شکل ترازو تخیل شده ( دلیل نام گذاری که در این مدت روزها با شبها برابر اند ) ، ماه شمسی معادل آن مهر و ماه های میلادی معادل آن Sep 22…..Oct 22  است . 
8-    عقرب به معنی کژدم (Scorpio) و به شکل عقرب یا کژدم تخیل شده و ماه شمسی معادل آن آبان و ماه های میلادی معادل آن Oct 23…..Nov 21  است . 
9-    قوس به معنی کمان یا کمان گردون (Sagittarius) و به شکل مرد تیراندازی تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن آذر و ماه های میلادی معادل آن Nov 22…..Dec 21  است . 
10-    جدی به معنی بزغاله نر (Capricorn) و به شکل بزغاله نر با دو شاخ تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن دی و ماه های میلادی معادل آن Dec 22…..Jan 19  است . 
11-     دلو به معنی کوزه (Aquarius) و به شکل مرد ایستاده که یک کوزه واژگون در دست دارد و آب از آن روان است تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن بهمن و ماه های میلادی معادل آن Jan 20…..Feb 18  است . 
12-     حوت به معنی ماهی (Pisces) و به شکل دو ماهی درهم کنند ، دنبال هردو به هم تخیل شده ، ماه شمسی معادل آن اسفند و ماه های میلادی معادل آن Feb 19…..Mar 20  است . 

هرگاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنیم باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده  و با هم جمع کنیم سپس حاصلجمع را تقسیم بر 12 کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

** توجه !!!
اگر زمانی باقیمانده 00 باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود .

باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که :

در حروف فارسی 32 حرف وجود دارد اما در عربی حروف ابجد 28 حرف است و فرق آنها 4 حرف ( گ – چ – پ – ژ ) می باشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

مانند : آقای (( هوشنگ بنت ژاله  )) وقتی می خواهیم  طالع آقای هوشنگ را حساب کنیم به طریق زیر عمل می کنیم .

(ه = 5)  + (و = 6) + (ش = 300) + (ن = 50) + (گ = خالی)    حاصلجمع اعداد برابر : 361
(ژ = خالی) + (ا = 1)  +  (ل = 30)  +  (ه = 5)   حاصلجمع اعداد برابر : 36

همانطوریکه مشاهده می کنید جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد کبیر می شود
( 361=5+6+300+50)  و همچنین جمع عدد ژاله به عدد ابجد کبیر می شود (36=1+30+5)
که مجموع نام و نام مادر می شود ( 397=36+361)

چون که 12 طالع در سال داریم عدد فوق را بر 12 تقسیم می کنیم (397تقسیم بر 12 باقیمانده 1 می شود ) و طالع آن حمل می شود .

توجه داشته باشید که در علوم غریبه برای به دست آوردن طالع شخص تنها از طریق حروف ابجد مهم بوده و مدنظر است و تولد فرد در هر ماه از سال طالع او از این لحاظ مد نظر نیست .

-------------------------------------------------

اول هر اسم که یکی از حروف ابجد می باشد اطلاعات دقیقی در مورد شخص به شما میدهد .

الف:فردی است خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه کس ملاحظه می نماید.خونگرم است و زود صمیمی می گردد.

البته همیشه در بحث و گفتگو نیز شرکت دارد. پیراهن سیاه نمی تواند بپوشد و نا میمون است.رنج بسیار می کشد.بیماریش بیشتر در گردن درد و پهلو درد است.

ب: فردی خوش قیافه رفیق باز و خوش اخلاق است.البته کمی هم مغرور می باشد.جیب او همیشه خالی و اگر پول داشته باشد خوب خرج می کند.

پ: این گونه افراد قانع هستند گرچه گاهی زبان به گله و شکایت باز می کنند اما روی هم رفته دارای طبعی خوب می باشند و زیاده خواه نیستند این خاصیت باعث می شود که افراد زیادی از آنها سو استفاده کنند.  
                                                                                         
ت: این افراد افرادی هستند خوش چهره و خوش اخلاق و البته تا حدودی هم کم خواب و هر گاه مرتکب گناهی شوند سریعا توبه می کنند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران می شود و سریع می خواهد از آن فرد دلجوئی کند. همیشه احساس تنهائی می کند و در ورای تمام خوبی هائی که دارد  بسیار مغرور است و شاید دلیل تنها ماندنش نیز همین است.

ث: این فرد در زندگی ثابت قدم و پر اراده می باشد و در هر کاری نیز ثابت قدم است. پیشانی اینگونه افراد معمولا بلند و پهن می باشد. و ابروانشان معمولا به صورت کمان می باشد. و در زندگی هرگز محتاج کسی نمی باشند و از این بابت بسیار شانس آورده اند.

ج: این فرد گاهی از درد در ناحیه شکم رنج می برد. و این بیماری هر چند وقت یکبار در او بروز می کند این افراد دو وجهه دارند یا سیاه چهره و قوی استخوان و یا سفید پوست و با اندامی مزون هستند گاه سرگردان و آشفته هستند و گاه از کار خود حیران و درمانده بهتر است قبل از تصمیمات خود بهتر فکر کنند.   

چ:اینگونه افراد معمولا گاه دچار استرسهای زود گذر می شوند که همین استرسها گاهی بهانه ای برای یک بیماری زود گذر می شود.این بیماری ممکن است گاه زخم معده باشد و گاه یک درد ساده در ناحیه جناق سینه مشکل این افراد اعتماد زود هنگام به افراد است. افرادی هستند خون گرم با احساساتی بسیار قوی .

ح:هرگاه اول اسم شخصی با حرف ح شروع شود او فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وحق گو ،گاه کینه ای و این کینه ای بودن به این دلیل است که حرف را در دل نگه می دارد و همیشه در دل در بحث و جدل و جنگ به سر می برد.

خ: چنین افرادی معمولا چشمانی درشت با محبت مقرراتی زیبا چهره کم رزق و روزی وهرچه که سعی می کنند روزیشان بیشتر شود موفق نمی شوند ،اینگونه افراد معمولا قدرت عشق بالایی دارند وگاه در کارها تنبلی می کنند که برای موفقیت باید این کار خود را ترک کنند .

د: این افراد معمولا با دیانت پرفکر همراه با پیشانی پهن و بلند می باشند ،جنگجو هستند و قدر مال دنیا را نمی دانند و همیشه در حال ترقی و پیشرفت می باشند .

ذ: فردی است عابد و مومن و خدا ترس همیشه در زندگی میانه روست وخون گرم می باشد در کارهای خود موفق می شود و همیشه در حال ترقی و رشد به سر می برد اگر کاری انجام نشود استدلالش این است که خدا نخواسته است .

ر: این فرد باید بسیار مراقب خود و پشت سرش باشد زیرا بیشتر از نصف آشنایان وی پشت سر او بد گویی می کنند ، فردی طمع کار نیست اما اینگونه نشان می دهد اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد می رسد ،این فرد خوشگذران است و همیشه از مال و پول دنیا تهی است.

ز: فردی خوش اخلاق با محبت اما در کار مقرراتی است ،در زندگی برای او جادو می کنند و همیشه سحر و جادوی وی با خاک مرده همراه است ، نزدیک به نیمی از افراد که با ز اسمشان شروع می شود در زندگی خود شکست می خورند آن هم شکستی بزرگ و از درد سر  و زانو در عذابند.ونسبت به زندگی دلسرد برای همین باید مراقب بد خواهان خود باشند.

ژ: گاه به قمار علاقه زیاد دارند البته شانسی در قمار کردن ندارند و همیشه بد شانسی می آورند ،در ابتدای زندگی با مشکل مواجه می شوند اما از اواسط زندگی در موقعیت خوبی قرار می گیرند بهتر است در صحبت با دیگران به موقعیت خود اشاره ای نکنند زیرا چشم خواهند خورد .

س:هرگاه اول اسم شخصی حرف س باشد او فردی بسیار پر استعداد است همین طور با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می نماید مغرور و متکبر و عشقی می باشد و هر کاری را که میل داشته باشد انجام می دهد گاه با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی به سر می برد اگر عصبانی شود آتشین مزاج میگردد و همیشه در چشم همه عیان و پر هیبت جلوه می کند.

ش: چنین فردی مشفق و مهربان و خونگرم است اما اگر عصبانی گردد جنگجو و کینه ای و زبان او تلخ می گردد جالب است بدانید اگر در دنیا ضرر و زیان به او می رسد از دست زبان و رک گوئی هایش می باشد.به چنین فردی توصیه می شود دست از لجبازی برداشته و کمی سیاست داشته باشد تا در زندگی موفق گردد چرا که حیف است.

ص:این افراد معمولا دهان بین و حرف شنو هستند البته ساده هم می باشند به طوری که اگر کسی حرفی به آنها بزند سریع باور می کنند. البته که این افراد نترس و بی باک هم هستند و محبت فراوان دارند و همیشه در حال ترقی هستند و از فکر خود هم استفاده می کنند.                                                                                  

ض: فردی خوش اخلاق و زیرک و دانا و کینه توز و البته به طرز ماهرانه ای می تواند نگرانی و ناراحتی خود را پنهاه نماید و جلوه نمی دهد پیشانی او پهن است و اغلب ابروهایش دارای حالت می باشد. در کارهایش بسیار دقیق است . هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می نماید. او فردی زرنگ محسوب می شود.

ط: اگر  پیشنهادی به شما می نماید از سر خیر خواهی است. او پاک نیت است و در حد لزوم نیز خوش اخلاق است باید یادش باشد که پیراهن سیاه برای او خوش یمن نیست و نباید از آن استفاده کند. تنها بدی او این است که گاه فردی خوش گذران خواهد شد.

ظ:فردی با اسم ظ  ظاهر و باطنش یکی است او خشک و مقرراتی می باشد البته می کوشد به ظاهر خوش اخلاق باشد. اطرافیان معمولا پشت سر این افراد بد گوئی می کنند اگر بر روی سینه خود خال داشته باشد نشان اقبال و خوش شانسی او است او به دنبال دوست می رود  و دوست دارد اگر جائی برای تفریح می رود با دوستان خود برود.

ع:چنین فردی بلند مرتبه زیبا و خوش اخلاق است او پرگذشت و بخشنده است مال دنیا برایش هیچ است و قدر مال دنیا را نمی داند. پایبند خانه و زندگی است ازدواج با چنین فردی خوش یمن است. گرچه بهتر است سعی کنید ناراحتشان ننمائید.

غ: این فرد زیبا چهره است اگر چه زیبا بودن او در میان خشکی اخلاق و ظاهر مقرراتی اش گم می شود در وجود خود احساس یک جور نا امیدی و دلتنگی خاص می نماید. گاه در فکر فرو می رود و به آینده و گذشته خود می اندیشد او زندگی را با صلح و صداقت دوست دارد.

ف: این فرد گاه آتشین مزاج شدرد می شود و گاه از ناحیه معده درد دچار بیماری می گردد باید مراقب معده و سر درد های خود باشد در زندگی چندین بار شکست می خورد البته تمامی این شکستها عشقی نمی باشد او با عبادت کردن به مقام و منزلتی خوب خواهد رسید اگر خداشناس باشد به نفعش خواهد بود.

ق: این فرد قادر و دانا و توانا و زیرک است در هر کاری نقشه می کشد تا کارش درست به جلو رود هم زیباست و هم خوش اخلاق البته یک بدی دارد گاهگاهی بسیار با ملایمت رفتار می کند و گاهی هم با خصومت زیاد بهتر است در رفتار با این گروه از افراد جانب احتیاط را رعایت کنید.

ک: این فرد قدرت نفوذ زبانی قوی دارد. می تواند با زبان افراد را از خود برنجاند اما بهتر است این کار را انجام ندهد معمولا در چشم افراد خوش می درخشد در حال ترقی و فعالیت نیز می باشد و امیدوار است که به جاهای بلندی برسد که این امیدواری کاملا به جاست و خواهد رسید.

گ:هرگاه اسم شخصی با حرف (گ) شروع شود او در زندگی آدم موفقی می شود. اما دارای مشکل مهمی در آینده اش می شود لازم نیست بگویم که نباید خودش رو ببازد چون خیلی راحت از پس مشکلاتش بر می آید اما باید اعتماد به نفسش را حفظ کند در زندگی ممکن است به او ارث هم برسد ارثی که اصلا انتظارش را ندارد باید مواظب بدگویان اطرافش هم باشد. او حسود زیاد دور و بر خودش دارد. که به نفعش نیست.

ل:این فرد معمولا زیبا چهره است و خوش اخلاق اما یک مشکل بزرگ دارد و آن یکدندگی اش است که البته سر چشمه از غرور خاص خودش است گاهی از اوقات دوست دارد تنها باشد و در تنهائی به گذشته و حال خود فکر کند. قدر مال دنیا را نمی داند و  در مورد اطرافیانش تعصب خاصی دارد.

م: چنین فردی خوش اخلاق و خون گرم و نترس است خوش اخلاقی را به ارث برده است البته اطرافیانش همیشه پشت سر او بد گوئی می کنندو در روبرو تعریف و تمجید را از او دریغ نمی کنند . این فرد زیبایی خدادادی دارد که گاه با چشمان درشت همراه است زود عصبانی می شود که اگر  می خواهید زیاد او را عصبانی نکنید از کارهایش ایراد نگیرید و در کارهایش گاه تقاضای کمک دارد.

ن: هر گاه شخصی با (ن) اسمش شروع شود کینه توز و دمدمی مزاج می شود گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی هم بد اخلاق می باشد. او اصولا آدم خشک و مقرراتی است البته در قضاوت کارش حرف ندارد و همیشه حق را به حق دار می رساند. دوست ندارد کسی را رنجیده ببیند. این فرد در شغل نظامی هم موفق می شود.

و: این فرد در کل آدم صادقی با خود و دیگران است و همیشه در حال کمک به افراد می باشد ولی از زبان بد در امان نیست و  از ناحیه سر مشکل دارد و سر درد های بدی نیز می گیرد. بهتر است مواظب غرور خود باشد.

ه: چنین فردی همیشه مورد امر و نهی دیگران قرار می گیرد . البته او دارای چهره خوب نیز است. ولی با تند خویی و مزاج آتشینی که دارد باعث طبع گرم در او می شود باید حتما دقت کند که لباس سیاه بر او نا مبارک است او دوست دارد رفاقتش در دیگران همیشگی باشد و رنج و محنت زیاد می کشد و قدر نال دنیا را ندارد.

ی: و بالاخره حرف (ی) این فرد ایده ها و فکرهای جالبی در سر دارد او با هر کس در بیافتد غالب او می شود. گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی می شود از لحاظ شکم گاه درد می کشد و در مورد هیکل بیشتر چهار شانه است عاشق افراد راستگو است و برای آنها ارزش قایل است .

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۲/۲۲ساعت   توسط محمد جواد  |